Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „Главен секретар”

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

за длъжността „Главен секретар” на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-001/07.09.2017 г. на Областния управител на Област Разград

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.     Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование „Магистър“ или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг;

1.5. Оригинал  и копие на документа за самоличност на кандидата;

1.6. Автобиография CV формат;

1.7. Копие от документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

1.8. Други документи по преценка на кандидата.

 

2.     Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2.1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

-  Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

-  Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Магистър;

-  Предпочитана област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки;

-  Минимален ранг: І младши или

-  Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 6 години ръководен опит.

2.2. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

-  Компютърни умения: Word, Excel, Internet, работа с нормативна база данни;

- Добри познания за структурата и механизмите за управление в Република България.

 

№ по

ред

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представeни ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Михаил Парашкевов Тодоров

Да

Да

Няма

2.

Надие Назифова Карагьозова

Не

Не са представени документи удостоверяващи продължителност на професионален опит – трудова, служебна, осигурителна книжка и др.

Не

Представените документи не удостоверяват минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността -6 години ръководенопит или придобит  І младши ранг.

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, чл. 2, ал. 2 и 3 и чл. 5 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,във връзка с

чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 40 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

3.

Зюлфие Алиосманова Исмаил

Да

Да

Няма

 

II.         Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

      а)Допуска до конкурс следните кандидати:

1.     Михаил Парашкевов Тодоров

2.     Зюлфие Алиосманова Исмаил.

 

 Посочените кандидати трябва да представят Концепция за стратегическо управление на тема: „Административно  ръководство, координация и контрол върху дейността на Областна администрация Разград“ в срок до 17.00 ч. на 19.10.2017 г. на хартиен и електронен носител в Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 8 – Гише за административно обслужване. Препоръчителен обем на концепцията – до 10 стандартни  машинописни страници.

 

Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата на концепцията, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на спецификата на областната администрация, езикова култура, спазване на препоръчителния обем на концепцията.

 

      Посочените кандидати трябва да се явят за защита на концепцията си на 27.10.2017 г. от 10.00 ч. в Администрацията на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. “Дондуков” № 1, служебен вход, ет. 3, Заседателна зала.  

 

    б) Не се допуска до конкурс:

    1. Надие Назифова Карагьозова.

 

 

                Председател на конкурсната комисия:     (п)

                                                                                 (Катя Славчева) Към началото на страницата