Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за юрисконсулт

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати  за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

в Областна администрация – Област Разград

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2.декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3.копия от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен  и правоспособност;

1.4.копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

1.5. копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.6.копие на личната карта на кандидата;

1.7.подробна професионална автобиография.

   2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Минимална образователна степен  - Магистър

2.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

2.3. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2.4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Отлични компютърни познания - MS Word, работа в Интернет среда.

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

ІI. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Йоана Георгиева Монева

2. Петя Валентинова Петрова

3. Силвия Иванова Василева

4. Светослав Петров Славов

5. Стамена Стоянова Иванова

6. Десислава Неделчева Неделчева

7. Кенан Алиев Сюлейманов

8. Ступак Николаев Радев

9. Мелиха Мустафова Исуфова

10. Румен Петков Кънчев

11. Сабри Велиев Дурльов

12. Диана Христова Йорданова

13. Юлиян Цанков Петров

Посочените кандидати трябва да се явят в 10,00 часа на 03 октомври 2012 г. в сградата на Областна администрация – Област Разград, етаж 7, зала № 712 за провеждане на тест и интервю.

Председател на Конкурсната комисия:

                                                                                                                               / подпис /

Дата: 21 септември  2012 г.

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

в Областна администрация – Област Разград

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2.декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3.копия от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен  и правоспособност;

1.4.копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

1.5.копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.6.копие на личната карта на кандидата;

1.7.подробна професионална автобиография.

   2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Минимална образователна степен  - Магистър

2.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

2.3. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2.4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Отлични компютърни познания - MS Word, работа в Интернет среда.

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

ІІ. Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

Няма недопуснати кандидати.

 

 

Председател на Конкурсната комисия:

                                                                                                                               / подпис /

Дата: 21 септември  2012 г.Към началото на страницата