Конкурс за длъжността юрисконсулт в Дирекция „АКРРДС” - Изтекъл

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване  на държавен служител

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Със седалище и адрес: град Разград, бул. „Бели Лом” 37А,  на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-22-05/27.08.2012г. на Областния управител на Област Разград обявява конкурс за назначаване на  държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Област Разград за заемане чрез конкурс за държавни служители.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Длъжността е свързана с осъществяване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на Общинските съвети и Кметовете на общини от област Разград и подпомагане дейностите на администрацията по прилагане на Закона за държавната собственост.

При необходимост осъществява процесуално представителство на Областния управител.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

2.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

2.3. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2.4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Отлични компютърни познания - MSWord, работа в Интернет среда.

3. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността:

3.1. Ниво на основната месечна заплата: 22

3.2. Наименование на длъжностното ниво по КДА:  Експертно ниво 7

3.2. Граници (от-до) на основната месечна заплата определена за длъжността:  320-1100 лв.

4. Начинна провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю  с  допуснатите до участие в конкурса кандидати.

5. За участие в конкурса кандидатите  да представят следнитедокументи:

5.1.писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.2.декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3.копия от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен  и правоспособност;

5.4.Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

5.5.копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.6.копие на личната карта на кандидата;

5.7.подробна професионална автобиография.

Документите за участие в конкурса  се подават лично от кандидатите или от техен упълномощен представител в срок от 09.00 часа на 30.08.2012 г. до 17.00 часа на 14.09.2012 г. включително в Областна администрация – Област Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 8 – Гише за административно обслужване.

Обявлението за откриването на конкурсната процедура да се изпрати за публикуване във вестник „Екип 7”,  да  се публикува в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, да се постави на таблото за административно обслужване, намиращо се на 8  етаж  в сградата на администрацията, и да се публикува на интернет страницата на администрацията http://www.rz.government.bg

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване.

Телефон за справки: 084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”

 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ          

Областен управителКъм началото на страницата