Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД

АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И

ЗАПОВЕД № ДС-15-001 ОТ 23.02.2018 Г. НА

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, предмет на Акт за частна държавна собственост (АЧДС) № 2444/09.10.2012 г. на Областния управител на област Разград.

2. Обект на търга: недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в област Разград, община Разград, село Стражец, улица „Клисура“ № 9, представляващ: 315/661 (триста и петнадесет върху шестстотин шестдесет и едно) идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 70860.507.402 (седемдесет хиляди осемстотин и шестдесет, точка, петстотин и седем, точка, четиристотин и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стражец, община Разград одобрени със Заповед РД-18-71/07.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 661 (шестстотин шестдесет и един) кв.м., при граници на поземления имот: 70860.507.403, 70860.507.619, 70860.507.401, 70860.507.397, 70860.507.396, заедно с построените в него: сграда с идентификатор 70860.507.402.1 (седемдесет хиляди осемстотин и шестдесет, точка, петстотин и седем, точка, четиристотин и две, точка, едно)със застроена площ 62 (шестдесет и два)кв.м., с предназначение: жилищна сграда, двуетажна, монолитна; сграда с идентификатор 70860.507.402.3 (седемдесет хиляди осемстотин и шестдесет, точка, петстотин и седем, точка, четиристотин и две, точка, три) със застроена площ 20 (двадесет)кв.м., с предназначение: гараж, едноетажна, монолитна.

3. Начална тръжна цена: 7 300 лв.(седем хиляди и триста лева), без включен ДДС. Сделката е облагаема, съгласно чл. 45, ал. 7 от Закона за данък върху добавената стойност и купувачът дължи ДДС върху достигната на търга цена.

4. Търгът ще се проведе на 04.04.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Разград, град Разград, бул. „Бели Лом“ № 37A ет. 7, зала 712.

5. Утвърдена е тръжна документация, неразделна част от заповедта, с която се определят редът, условията и необходимите документи за провеждане на търга.

6. Цена на тръжна документация - 50 лв.(петдесет лева) с включен ДДС. Закупуването й се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, град Разград, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в срок до 03.04.2018 г. включително.

7. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от начална тръжна цена –730 лв. (седемстотин и тридесет лева) и се внася в касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, град Разград в срок до 16.30 на 03.04.2018 г.

8. Краен срок за подаване на писменото предложение за участие в търга в запечатан и непрозрачен плик: 16.30 часа на 03.04.2018 г.

Предложението се подава на гише - Административно обслужване, етаж 8 в сградата на Областна администрация Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако предложението е изпратено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, то трябва да е постъпило в деловодството на Областна администрация Разград най-късно до 16.30 часа на 03.04.2018 г.

9. Оглед на имота се извършва с представител на Областна администрация Разград всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в срок до 03.04.2018 г. включително и след предварителна уговорка.      

10. При възникване  на обстоятелства, които правят  невъзможно  откриването  на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който да се проведе на същото място както първоначалния  търг, на  25.04.2018 г. от 10.30 часа.

11. Оглед на обекта, закупуване на документи,  внасяне на депозит и депозиранена заявление за участие в повторния търг се извършват от 09.00 часа  до  16.30  часа  всеки работен  ден, в срок  до 24.04.2018 г. включително.Към началото на страницата