Конкурс за длъжността: „Старши експерт” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация Разград - Изтекъл

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен управител на област Разград, със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността: „Старши експерт” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация Разград

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1.1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

1.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Бакалавър;

1.3. Предпочитано професионално направление на висшето образование: Администрация и управление; Икономика;

1.4. Минимален ранг: : V младши или

1.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 1 година.

2. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

2.1. Компютърни умения: MS Word, работа в интернет среда;

2.2. Опит в работа с електронни системи за управление и деловодство.

3. Кратко описание на длъжността: Пряко административно обслужване на граждани и юридически лица на „Едно гише”. Събиране, анализ и отчитане на информация от обратната връзка с потребителите на административни услуги. Класиране и архивиране на документацията.

 4. Конкурсът се провежда в два етапа:

● провеждане на тест;

● интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

      5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

         5.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър“ или „Магистър“ или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

5.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг;

5.5. Оригинал  и копие на документа за самоличност на кандидата;

5.6. Автобиография CV формат;

5.7. Копие от документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

5.8. Други документи по преценка на кандидата.

6. Размер на основната заплата за длъжността:

● Длъжностно ниво по КДА: 10

● Наименование на длъжностното ниво по КДА:  Експертно ниво 6

● Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 510 лв.

(При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

7. Място и срок за подаване на документите:

 ● Документите за участие в конкурса  се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата лично от кандидатите или от техен упълномощен представител в Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 8 – Гише за административно обслужване.

 ● При подаване на документите кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да ги приемат, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване.

 ● С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: на интернет страницата на администрацията http://www.rz.government.bg.

9. Телефон за информация: 084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”.

            Към началото на страницата