Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт”

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

за длъжността „Старши експерт” в  Дирекция„Административно-правно обслужване, финанс и иуправление на собствеността“ на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-001/08.03.2018 г. на Областния управител на Област Разград

                       

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър“ или „Магистър“ или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

1.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг;

1.5. Оригинал  и копие на документа за самоличност на кандидата;

1.6. Автобиография CV формат;

1.7. Копие от документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

1.8. Други документи по преценка на кандидата.

 2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

2.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: 1 година

2.3. Предпочитано професионално направление на висшето образование: Администрация и управление; Икономика.

2. 4. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

- Компютърни умения: MS Word, работа в интернет среда;

- Опит в работа с електронни системи за управление и деловодство.

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Ралица Стойчева Вълчева

Да

Не

Представените документи не удостоверяват минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността -1 година професионален опит или придобит  V младширанг.

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с

чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 283 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

2. Христина Динкова Христова

Да

Да

Няма

3. Кезбан Алиш Ахмедова

Да

Не

Представените документи не удостоверяват минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността -1 година професионален опит или придобит  V младширанг.

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с

чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 283 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

4. Несрин Хасан Шериф

Да

Не

Представените документи не удостоверяват минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността -1 година професионален опит или придобит  V младширанг.

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с

чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 283 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

5. Сафие Ахмедова Фейзулова-Салимова

Да

Да

Няма

 

II.          Въз основа на преценката конкурсната комисия

РЕШИ:

 а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Христина Динкова Христова

2. Сафие Ахмедова Фейзулова-Салимова.

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест в 10,00 часа на 11 април 2018 г. в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

   б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1. Ралица Стойчева Вълчева

2. Кезбан Алиш Ахмедова

3. Несрин Хасан Шериф.

Председател на конкурсната комисия:     (п)

                                                                                       (Иван Иванов) Към началото на страницата