Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт”

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

за длъжността „Старши юрисконсулт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-003/08.03.2018 г. на Областния управител на Област Разград

                     

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование „Магистър“ или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

1.4. Копие на удостоверението за придобита юридическа правоспособност;

1.5.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг;

1.6. Оригинал  и копие на документа за самоличност на кандидата;

1.7. Автобиография CV формат;

1.8. Копие от документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

1.9. Други документи по преценка на кандидата.

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

2.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: 1 година

2.3. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2. 4. Допълнителни изисквания към кандидатите: Удостоверение за придобита юридическа правоспособност; Компютърни умения: MS Word, работа в интернет среда.

 

№ по

ред

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представeни ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Юркие Меджнун Шабан

 

Да

Да

Няма

2.

Емел Ибрахимова Ахмедова

Да

Да

Няма

 

II.          Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

      а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Юркие Меджнун Шабан

2. Емел Ибрахимова Ахмедова.

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест в 10,00 часа на 10 април 2018 г. в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

 

 

 

    б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

        Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

 

            Председател на конкурсната комисия:     (п)

                                                                                 (Емилия Стойнова)          Към началото на страницата