Конкурс за длъжността: „Старши експерт” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация Разград - Изтекъл

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен управител на област Разград, със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:„Старши експерт” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация Разград

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1.1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

1.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Бакалавър;

1.3. Предпочитано професионално направление на висшето образование: Комуникационна и компютърна техника;

1.4. Минимален ранг: V младши или

1.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 1 година.

2. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

2.1. Отлични компютърни умения за работа с: Windows /версии 7, 8 и 10/, Microsoft Office /версии 2003, 2007, 2010, 2013/, деловодни програми, офис оборудване, електронни пощи и работа в интернет среда.

3. Кратко описание на длъжността: Администриране и техническа поддръжка на компютърната техника, локалната  мрежа, инсталирания софтуер и комуникационните системи в администрацията.

 4. Конкурсът се провежда в два етапа:

● провеждане на тест;

● интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 5.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

 5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища);

5.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

5.5. Автобиография CV формат;

5.6. Копие от сертификат за придобитите компютърни умения /ако притежават такъв/.

5.7. Други документи по преценка на кандидата.

6. Размер на основната заплата за длъжността:

● Длъжностно ниво по КДА: 10

● Наименование на длъжностното ниво по КДА:  Експертно ниво 6

● Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 510 лв.

(При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

7. Място и срок за подаване на документите:

● Документите за участие в конкурса  се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 8 – Гише за административно обслужване лично от кандидатите или от техен упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

● При подаване на документите кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да ги приемат, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване.

● С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:на интернет страницата на администрацията http://www.rz.government.bg.

9. Телефон за информация: 084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”.Към началото на страницата