Декларации по ЗПКОНПИ

    Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация Разград


 
 

Служител


Длъжност


 Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1


Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Михаил Тодоров

 

Главен секретар

 

    чл. 35, ал. 1, т. 1  

Подадена пред

КПКОНПИ

Светлин Симеонов

Директор на

дирекция АПОФУС

   

    чл. 35, ал. 1, т. 1  

 

чл. 35, ал. 1, т. 2  

Росица Добрева

Главен счетоводител

    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2  

Анелия Чутуркова

Главен експерт

    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2  

Николай Атанасов

Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал.1, т. 2

Йоана Монева

Старши юрисконсулт    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2

Христина Христова

Старши експерт

   чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2 

Васка Николова

Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 1 чл.35, ал. 1, т. 2

Февзие Бейти

 Старши експерт чл. 35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Анастасова

Специалист чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Дженан Алиева

Младши експерт

чл. 35, ал.1, т.1 чл. 35, ал.1, т.2

Орхан Бедиханов

Директор на

дирекция АКРРДС

     чл. 35, ал. 1, т. 1  

чл. 35, ал. 1, т. 2 

Красимир Великов

Главен експерт   чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2 

Илияна  Иванова

Главен експерт    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2 

Росица Русева

Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Акиф Хасан Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Димитрова

Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2

Антония Тодорова

Главен експерт

   чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2 

Даниел Иванов

Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2

Емел Ахмедова

Старши юрисконсулт   чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2

Светлана Неделчева

Юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2

Нурие Ахмедова

Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2

Любомир Илиев

Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2

Емине Мехмедова

Специалист чл. 35, ал.1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Гюлбен Сабриева

Специалист

    чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Ицков

Специалист

    чл. 35, ал. 1, т. 1    чл. 35, ал. 1, т. 2 

Садифе Ахмед

Старши специалист     чл. 35, ал. 1, т. 1    чл. 35, ал. 1, т. 2 

 

Забележка:

   1. Декларациите на служителите от Областна администрация Разград са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Разград и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

   2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

   3. Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2018 г. - Няма лица, подали декларация извън законоустановения срок.

   4. Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2019 г. - Няма лица, подали декларация извън законоустановения срок.

   5. Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2020 г. - Няма лица, подали декларация извън законоустановения срок.Към началото на страницата