Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт”

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

за длъжността„Старши експерт” в  Дирекция„Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-005/14.06.2018 г. на Областния управител на Област Разград

 

  I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища);

1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

1.5. Автобиография CV формат;

1.6. Копие от сертификат за придобитите компютърни умения /ако притежават такъв/.

1.7. Други документи по преценка на кандидата.

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

2.2. Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

2.3. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: 1 година

2.4. Предпочитано професионално направление на висшето образование: Комуникационна и компютърна техника.

2. 5. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

Отлични компютърни умения за работа с: Windows /версии 7, 8 и 10/, Microsoft Office /версии 2003, 2007, 2010, 2013/, деловодни програми, офис оборудване, електронни пощи и работа в интернет среда.

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Петя Димитрова

Да

Да

Няма

 

II.         Въз основа на преценката конкурсната комисия

РЕШИ:

 

     а) Допуска до конкурс следния кандидат:

1. Петя Димитрова.

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест в 10,00 часа на 10 юли 2018 г. в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

 

    б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия:     (п)

                                                                          (Иван Иванов) Към началото на страницата