Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост - заповед № ДС-16-001 от 16.07.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД,

АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2  ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И

ЗАПОВЕД № ДС-16-001 ОТ 16.07.2018Г. НА

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост за поставяне на 1 (един) брой вендинг автомат за продажба на кафе и топли напитки, представляваща 1 кв.м. площ от поземлен имот с идентификатор 61710.505.7270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, в който е построена административна сграда – държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: град Разград, бул. „България” № 15.

Търгът ще се проведе на 29.08.2018г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска –  55,00 (петдесет и пет) лева, без ДДС. Върху достигнатата на търга наемна цена ще бъде начислен ДДС. В наемната цена не са включени разходите за консумативи.

3. Предназначение на площта, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 61710.505.7270 – извършване на търговска дейност – поставяне на 1 (един)брой вендинг автомат за продажба на кафе и топли напитки.

4. Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.

5. Цена на тръжните книжа – 50,00 (петдесет)лева с ДДС. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разградвсеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в срок до 28.08.2018 г. включително.

6. Депозит за участие в търга – 10,00 (десет)лева. Плащането се извършва в касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в срок до 28.08.2018 г. включително.

7.Oглед на обекта ще се извършва с представител на Областна администрация Разград, след закупуване на тръжни книжа и след предварителна уговорка, в срок до 28.08.2018 г. включително.

8. Подаването на заявленията за участие в търга – до 16.30 часа на 28.08.2018 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

9.  Ред и начин за провеждане на търга – съобразно условията, посочени в утвърдените с настоящата заповед тръжни книжа.


Прикачени файловеКъм началото на страницата