Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „Главен експерт”

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

за длъжността „Главен експерт” в  Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”   на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-007/10.07.2018 г. на Областния управител на Област Разград


I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища);

1.4 Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

1.5. Автобиография CV формат;

1.6. Копие от сертификат за придобитите компютърни умения /ако притежават такъв/.

1.7. Други документи по преценка на кандидата.

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

2.2. Минимален ранг: IV младши или години професионален опит: 2 години

2. 3. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

Компютърни умения: MS Word, работа в интернет среда.

 

    Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Красимир Великов

Да

Да

Няма

2. Стамена  Иванова

Да

Да

Няма

3. Албена Минчева

Да

Не.

Представените документи не удостоверяват минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността - 2 години професионален опит или придобит  IV младши ранг.

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с

чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

4. Мерал Караалиева

Да

Не.

Представените документи не удостоверяват минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността - 2 години професионален опит или придобит  IV младши ранг.

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с

чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

II.         Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

      а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Красимир Великов

2. Стамена  Иванова.

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест в 10,00 часа на 07 август 2018 г. в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

 

    б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1. Албена Минчева

2. Мерал Караалиева.

 

 

Председател на конкурсната комисия:     (п)

                                                                      (Емилия Стойнова) 

 

 Към началото на страницата