Правомощия на областния управител

Правомощия на областния управител

 • Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 • Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • Отговаря  за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 • Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • Спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;
 • Провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 • Организира разработването на областната стратегия за развитие (изм. - ДВ, бр. 22 от 2005 г.);
 • Внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие (изм. - ДВ, бр. 22 от 2005 г.);
 • Организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;
 • Ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана;
 • Утвърждава областните транспортни схеми;
 • Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 • Прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 • Утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
 • Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 • Командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 • Утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 • Изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.Към началото на страницата