Заместник областен управител

                                                                                                                         

 


Драгомир Христов Златев

Заместник областен управител на област Разград

Адрес: гр.Разград  7200, бул. Бели Лом 37 А;
Телефон:+359 84 616 225;
Факс: +359 84 662 114;
Е-mail: rz.oblast@rz-government.org;
Стая: 705.

Отговаря за дейността на следните съвети и комисии, действащи към Областна администрация Разград:

 • Областна комисия по транспорт;
 • Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията;
 • Областен съвет за тристранно сътрудничество;
 • Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации за работа с предложенията и сигналите;
 • Постоянна жилищна комисия;
 • Постоянна комисия за продажба и замяна на имоти - държавна собственост;
 • Областен съвет по условия на труд;
 • Постоянна областна комисия по заетост;
 • Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Област Разград;

Осъществява взаимодействие със следните органи на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Област Разград:

 • Министерство на вътрешните работи;
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • Министерство на финансите;
 • Министерство на отбраната;
 • Министерство на икономиката;
 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на туризма;
 • Министерство на земеделието, храните и горите;
 • Министерство на здравеопазването;
 • Министерство на енергетиката;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Министерство на младежта и спорта;
 • Министерство на културата;
 • Министерство на околната среда и водите;
 • Областна комисия по безопасност на движението по пътищата;
 • Областен съвет поенергийна ефективност;
 • Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
 • Областен кризисен щаб за борба с коронавируса;
 • Областен съвет за интеграция на хората с увреждания;
 • Постоянна епизоотична комисия;
 • Областна комисия "Военни паметници";
 • Постоянна областна комисия за развитие на младежта и спорта;
 • Областен съвет за превенция на домашното насилие;


Към началото на страницата