Заместник областни управители

Нурие Тефикова Црънгалова

Заместник областен управител на област Разград

Адрес: гр.Разград  7200, бул. Бели Лом 37 А;
Телефон:+359 84 616 210;
Факс: +359 84 662 114;
Е-mail: rz.oblast@rz-government.org;
Стая: 705.

Дата на раждане: 08 март 1965 г.

Трудов стаж: Мандат 2011 – 2015 г. – Общински съветник от ПП „ГЕРБ” в Общински съвет Лозница

От месец януари 2010 г. до месец декември 2014 г. – Технически сътрудник в офис на ПП „ГЕРБ” в гр. Лозница

От месец януари 2009 г. до месец януари 2010 г. – Продавач-консултант в „Леорда-07” ЕООД, гр. Лозница

От месец септември 2005 г. до месец август 2006 г. – Учител в ПГ по ВМЗ „Александър Стамболийски”, гр. Лозница

От месец септември 2004 г. до месец септември 2005 г. – Учител в СОУ „Хр. Ботев”, гр. Лозница

От месец януари 2000 г. до месец април 2004 г. – Секретар на Общинска администрация Лозница

От месец септември 1996 г. до месец февруари 2000 г. – Учител в СОУ „Хр. Ботев”, гр. Лозница

Образование: От 1988 до 1993 г.– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, магистър „Учител по биология и химия”

Отговаря за дейността на следните съвети и комисии, действащи към Областна администрация Разград:

 • Областна комисия по транспорт;
 • Областна комисия по безопасност на движението по пътищата;
 • Областен съвет по енергийна ефективност;
 • Областен обществен съвет за превенция и противодействие  на корупцията;
 • Областен съвет за тристранно сътрудничество;
 • Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации за работа с предложенията и сигналите;
 • Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

 

Осъществява взаимодействие със следните органи на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Област Разград:

 • Министерство на вътрешните работи;
 • Министерство на земеделието,  храните и горите;
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • Министерство на здравеопазването;
 • Министерство на финансите;
 • Министерство на отбраната;
 • Министерство на икономиката;
 • Министерство на енергетиката.

 

Евгени Гутев Драганов

Заместник областен управител на област Разград

Адрес: гр.Разград  7200, бул. Бели Лом 37 А;
Телефон:+359 84 616 241;
Факс: +359 84 662 114;
Е-mail: rz.oblast@rz-government.org;
Стая: 710.

Дата на раждане: 15 октомври 1958 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговаря за дейността на следните съвети и комисии, действащи към Областна администрация Разград:

 • Областен съвет по условия на труд;
 • Постоянна областна комисия по заетост;
 • Постоянна епизоотична комисия;
 • Областна комисия „Военни паметници“;
 • Постоянна комисия за продажба и замяна на имоти – държавна собственост;
 • Постоянна областна комисия за развитие на младежта и спорта.

Осъществява взаимодействие със следните органи на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Област Разград:

 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Министерство на младежта и спорта;
 • Министерство на културата;
 • Министерство на туризма;
 • Министерство на околната среда и водите.


Към началото на страницата