Конкурс за длъжността: „ДИРЕКТОР“ на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Разград - Изтекъл

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен управител на област Разград, със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността: „ДИРЕКТОР“ на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Разград

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1.1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

1.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Магистър;

1.3. Професионална област – Социални, стопански и правни науки

1.4. Минимален ранг: III младши или

1.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 4 години.

2. Допълнителни изисквания към кандидатите:

2.1. Компютърни умения: MS Word, Еxcel, работа в интернет среда.

3. Кратко описание на длъжността:

Ръководи дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Организира, контролира, координира и отчита дейността на дирекцията в следните области: административен контрол, регионално развитие, подготовка и контрол по изпълнение на областни програми и стратегии за развитие, организация и контрол по изпълнение на дейности за придобиване, актуване, управление и разпореждане с имоти - държавна собственост.

4. Конкурсът се провежда в два етапа:

● провеждане на тест;

● интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

5.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

5.5. Автобиография CV формат;

5.6. Копие от сертификат за придобитите компютърни умения /ако притежават такъв/;

5.7. Други документи по преценка на кандидата.

6. Размер на основната заплата за длъжността:

● Длъжностно ниво по КДА: 6

● Наименование на длъжностното ниво по КДА:  Ръководно ниво 6А

● Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 560 лв.

(При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

7. Място и срок за подаване на документите:

● Документите за участие в конкурса  се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 8 – Гише за административно обслужване лично от кандидатите или от техен упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

● При подаване на документите кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да ги приемат, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване.

● С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

8. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса се публикуват на интернет страницата на администрацията http://www.rz.government.bg.

9. Оповестяването на конкурса се извършва с публикуването на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Областна администрация Разград http://www.rz.government.bg.

10. Телефон за информация: 084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”.Към началото на страницата