Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „ДИРЕКТОР” на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Разград

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

за длъжността „ ДИРЕКТОР” на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-001/04.01.2019 г. на Областния управител на Област Разград

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

1.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

1.5. Автобиография CV формат;

1.6. Копие от сертификат за придобитите компютърни умения /ако притежават такъв/;

1.7. Други документи по преценка на кандидата.

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

2.2. Професионална област:  Социални, стопански и правни науки

2.3. Минимален ранг: III младши или години професионален опит: 4 години

2.4.Допълнителни изисквания към кандидатите: Компютърни умения: MS Word, Еxcel, работа в интернет среда.

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Орхан Бедиханов

 

Да

Да

Няма

2. Нилюфер Селиманова

Да

Не.

Представените документи не удостоверяват минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността - 4 години професионален опит или придобит  III младширанг.

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с

чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 116  от Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

II.         Въз основа на преценката конкурсната комисия

РЕШИ:

         а) Допуска до конкурс следния кандидат:

1. Орхан Бедиханов

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест в 10,00 часа на01 февруари 2019 г. в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

 

 

       б) Не се допуска до конкурс следния кандидат:

 

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

 Нилюфер Селиманова

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 116  от Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

 

                                                                              Председател на конкурсната комисия:     (п)

                                                                                                                         (Михаил Тодоров)             Към началото на страницата