Конкурс за длъжност главен експерт в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Разград - Изтекъл

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Областен управител на област Разград, със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Разград

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

Образование  - висше, минимална образователна степен  - бакалавър;

Минимален ранг: IV младши и/или

Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 2 години.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

● Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

● Да притежава само българско гражданство;

● Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „строго секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

3. Допълнителни умения и квалификация:

● Отлични компютърни умения – Word, Excel, интернет среда;

● След назначаването задължително преминава обучение в областта на защитата на класифицираната информация.

4. Кратко описание на длъжността:

Подпомага Областния управител при планиране, организиране и управление на отбранително-мобилизационната подготовка в област Разград. Осъществява дейностите по защита на класифицираната информация: изпълнява функциите на Служител по сигурността на информацията в Областна администрация Разград.

5. Начин на провеждане на конкурса:

● решаване на тест;

● интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 ● Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

● Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

● Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация /при липса на сертификат за ниво на достъп „строго секретно/;

● Декларация за притежаване на само българско гражданство;

● Копие от диплома за завършено образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

● Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

● Автобиография CV формат;

● Копие от сертификат за придобитите компютърни умения /ако притежават такъв/.

7. Размер на основната заплата за длъжността:

● Длъжностно ниво по КДА: 9

● Наименование на длъжностното ниво по КДА:  Експертно ниво 5

● Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 605 лв. (При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съобразно професионалния опит на кандидата).

8. Място и срок за подаване на документите:

● Документите се подават от 9,00 ч. на 18.02.2019 г. до 16,30 ч. на 25.02.2019 г. в Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 8 – Гише за административно обслужване.

● Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

● При подаване на документите кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да ги приемат, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване.

● С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

9. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса се публикуват на интернет страницата на администрацията http://www.rz.government.bg.

10. Оповестяването на конкурса се извършва с публикуването на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Областна администрация Разград http://www.rz.government.bg.

11. Телефон за информация: 084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”.Към началото на страницата