Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Разград

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

 

за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-003/14.02.2019 г. на Областния управител на Област Разград

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

1.3.  Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация /при липса на сертификат за ниво на достъп „строго секретно"/;

1.4.  Декларация за притежаване на само българско гражданство;

1.5.  Копие от диплома за завършено образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

1.6.  Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

1.7. Автобиография CV формат;

1.8. Копие от сертификат за придобитите компютърни умения /ако притежават такъв/.

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

2.2 .Минимален ранг: IV младши или години професионален опит: 2 години

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

3.1. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3.2. Да притежава само българско гражданство;

3.3. Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „строго секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

4. Допълнителни умения и квалификация:

● Отлични компютърни умения – Word, Excel, интернет среда;

● След назначаването задължително преминава обучение в областта на защитата на класифицираната информация.

 

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Весиле Хатиб

 

Да

Не

Представените документи не удостоверяват минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността -2 години професионален опит или придобит  IV младширанг.

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

2. Нурай Хасан

Да

Да

Няма

 

3. Иван Иванов

Да

Да

Няма

4. Николай Атанасов

Да

Да

Няма

 

II.         Въз основа на преценката конкурсната комисия

РЕШИ:

        а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Нурай Хасан

2. Иван Иванов

3. Николай Атанасов

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест в 10,00 часа на 14 март 2019 г.  в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

 

       б) Не се допуска до конкурс следния кандидат:

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1. Весиле Хатиб

 

чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

 

 

            Председател на конкурсната комисия:     (п)

                                                                          (Иван Радушев)     Към началото на страницата