1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственостКъм началото на страницата