Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за административни дейности

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД,

АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И

ЗАПОВЕД № ДС-16-003 ОТ 25.07.2019 Г. НА

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за административни дейности (за офис) на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.2.4 с площ 12.00 кв.м., по кадастралната карта на гр. Разград, находящ се на първи етаж в сграда – публична държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.2 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15..

Търгът ще се проведе на 30.08.2019 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска –  145,00 (сто четиридесет и пет) лева, без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 (десет) лв. Върху достигнатата на търга наемна цена ще бъде начислен ДДС.

3. Предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.2.4 – за административнидейности (за офис).

4. Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.

5. Цена на тръжните книжа – 50,00 (петдесет)лева с ДДС. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в срок до 29.08.2019 г. включително.

6. Депозит за участие в търга – 45,00 (четиридесет и пет)лева. Плащането се извършва по банков път по сметка на Областна администрация Разград в „Търговска банка Д“ АД, IBAN:  BG27DEMI9240 3300 20 6628, BIC: DEMIBGSF, в срок  до 29.08.2019 г. включително.

7.Oглед на обекта ще се извършва с представител на Областна администрация Разград, след закупуване на тръжни книжа и след предварителна уговорка, в срок до 29.08.2019 г. включително.

8. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.00 часа на 29.08.2019 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

9.  Ред и начин за провеждане на търга – съобразно условията, посочени в утвърдените с настоящата заповед тръжни книжа.

10. В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 18.09.2019 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.00 часа на 17.09.2019 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. РазградКъм началото на страницата