Конкурс за длъжност "Младши експерт" в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация Разград

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен управител на област Разград, със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

                                             ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността:„Младши експерт”в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация Разград

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1.1. Да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

1.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Бакалавър;

1.3. Професионално направление на висшето образование: Комуникационна и компютърна техника;

1.4. Минимален ранг: V младши или

1.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква.

 

2. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

2.1. Отлични компютърни умения за работа с: Windows /версии 7, 8 и 10/, Microsoft Office /версии 2003, 2007, 2010, 2013/, деловодни програми, офис оборудване, електронни пощи и работа в интернет среда.

3. Кратко описание на длъжността:Администриране и техническа поддръжка на компютърната техника, локалната  мрежа, инсталирания софтуер и комуникационните системи в администрацията.

 4. Конкурсът се провежда в два етапа:

● провеждане на тест;

● интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 5.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

 5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

     5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

     5.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

     5.5. Автобиография CV формат.

6. Размер на основната заплата за длъжността:

● Длъжностно ниво по КДА: 11

● Наименование на длъжностното ниво по КДА:  Експертно ниво 7

● Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 590 лв.

(При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

7. Място и срок за подаване на документите:

● Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в 11-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса (до 17:00 ч. на 16.09.2019 г.) на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, Областна администрация Разград, етаж 8 – Гише за административно обслужване.

● При подаване на документите кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да ги приемат, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване.

● С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

8.Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:на интернет страницата на администрацията http://www.rz.government.bg.

9. Телефон за информация:084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”.

            

 

ГЮНАЙ ХЮСМЕН       

Областен управител

                                                                                      Към началото на страницата