Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността "Младши експерт" в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация Разград

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

 

 

за длъжността„Младши експерт” в  Дирекция„Административно-правнообслужване, финансииуправлениенасобствеността“ на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-007/04.09.2019 г. на Областния управител на Област Разград

                        

                    

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

 1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

1.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

1.5. Автобиография CV формат.

 

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

2.2. Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

2.3. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

2.4. Предпочитано професионално направление на висшето образование: Комуникационна и компютърна техника.

2. 5. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

Отлични компютърни умения за работа с: Windows /версии 7, 8 и 10/, Microsoft Office /версии 2003, 2007, 2010, 2013/, деловодни програми, офис оборудване, електронни пощи и работа в интернет среда.

 

 

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Дженан Седатова Алиева

Да

Да

Няма

2. Метин Хамди Масалджи

Да

Да

Няма

 

 

II.         Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

          а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Дженан Седатова Алиева

2. Метин Хамди Масалджи.

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест в 10,00 часа на 26 септември 2019 г. в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

    

 

 

            б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

                Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:               (п)

                                                                                       (Иван Иванов) Към началото на страницата