Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „Юрисконсулт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса

 

 

за длъжността„Юрисконсулт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-005/04.09.2019 г. на Областния управител на Област Разград

                        

                    

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

 

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

1.4. Копие на удостоверението за придобита юридическа правоспособност;

1.5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;

1.6. Автобиография CV формат.

 

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Да отговарят на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

2.2. Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

2.3. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

2.4. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2.5.Допълнителни изисквания към кандидатите: Удостоверение за придобита юридическа правоспособност; Компютърни умения: MS Word, работа в интернет среда.

 

 

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Марина Красимирова Кирилова

Да

Да

Няма

2. Азизе Зияева Маданова

Да

Да

Няма

3. Калоян Димитров Йорданов

Да

Да

Няма

 

 

 

  1. Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

 

РЕШИ:

 

      а)Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Марина Красимирова Кирилова

2. Азизе Зияева Маданова

3. Калоян Димитров Йорданов.

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест в 10,00 часа на 02 октомври 2019 г.в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

    

 

 

    б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

        Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

 

 

            Председател на конкурсната комисия:              (п)

                                                                                               (Орхан Бедиханов)           Към началото на страницата