Конкурс за длъжност "Главен експерт" в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен управител на област Разград, със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

 

                         ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 

за длъжността:ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1.1. Да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

1.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Бакалавър;

1.3. Минимален ранг: IV младши или

1.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 2 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика.

2. Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

2.1. Компютърни умения за работа с: Microsoft Office, офис оборудване и работа в интернет среда.

3. Кратко описание на длъжността:Прилагане на нормативната уредба при обработката и изготвянето на документи по придобиване, разпореждане и управление на държавни имоти на територията на област Разград. Съставяне на актове за държавна собственост и отразяване на настъпили промени на данни в тях, отписване на имоти - държавна собственост, подготвяне на необходимата документация за извършване на разпоредителни сделки с имоти-държавна собственост. Извършване на проверки относно собствеността на недвижими имоти по искане на физически и юридически лица и изготвяне на удостоверения.

 4. Конкурсът се провежда в два етапа:

● провеждане на тест;

● интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);

     5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи областта, в която е придобит – длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

5.5. Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива);

5.6. Автобиография CV формат.

6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността:

Длъжностно ниво по КДА:9

Наименование на длъжностното ниво по КДА:  Експертно ниво 5

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 610 лв.

(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

7. Място и срок за подаване на документите:

● Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на Гише №4 във фронт офис за административно обслужване или на Гише за административно обслужване – етаж 8 на Областна администрация Разград  на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса (до 17:00 ч. на 18.06.2020 г.).

● Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

● Документите може да се подават по електронен път през Единен портал за достъп до електронни административни услуги или на официалния имейл адрес на Областна администрация Разград, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

● При подаване на заявлението кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване. Ако документите се подават по електронен път,  информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

● С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса: на интернет страницата на Областна администрация Разград: www.rz.government.bg

9. Телефон за информация:084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”.

            

 

 

ГЮНАЙ ХЮСМЕН        

Областен управител

                                                                                     Към началото на страницата