Център за административно обслужване

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник - Петък
oт 9:00 ч. до 17:30 ч. без прекъсване
тел. 084 616213
ел. поща delovodstvo@rz-government.org

 

Звеното за административно обслужване:

 • Предоставя информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
 • Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
 • Разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;
 • Приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;
 • Приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
 • Проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;
 • Дава информация за хода на работата по преписката;
 • Осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;
 • Предоставя исканите документи;
 • Осъществява контакт с приемните за предложения и сигнали, когато са създадени такива, като и със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения.
 • За улеснение на потребителите на "Едно гише" е предоставена възможност за безкасово плащане със 7 вида разплащателни карти, чрез терминално устройство ПОС, без начисляване на допълнителни такси.


Към началото на страницата