Информация за потребителите на административни услуги

От 1 януари 2016 г. е в сила Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК – обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.), с който се регламентира възможността за целите на комплексното административно обслужване компетентният орган да изисква по служебен път издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите.

В тази връзка и в изпълнение на чл. 87, ал. 11 от ДОПК, в случаите когато Областният управител е компетентен орган за извършването на административна услуга, за която е необходим такъв документ, задължението на Областна администрация Разград е да го набави по служебен път, а не да го изиска от заявителят на административната услуга.

Предвид гореизложеното, при подаване на искане за извършване на комплексно административно обслужване до Областният управител, не следва да се представя удостоверение за наличие или липса на задължение от лицата заявяващи административната услуга.Към началото на страницата