Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността "Главен експерт" /Регонално развитие/ в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" на Областна администрация Разград, който ще се проведе на 14 ю

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в  конкурс

 

за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в  Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“  на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-003/16.06.2020 г. на Областния управител на Област Разград

                        

                    

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);

1.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи областта, в която е придобит – длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

1.5. Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива);

1.6. Автобиография CV формат.

 

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Да отговарят на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

2.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Бакалавър;

2.3. Минимален ранг: IV младши или

2.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 2 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика.

2.5.  Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

Владеене на английски език; опит в разработване, управление, изпълнение и отчитане на проекти по национални и международни програми; компютърни умения за работа с: Microsoft Office, офис оборудване и работа в интернет среда.

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Даниел Иванов

Да

Да

Няма

 

3. Всички постъпили заявления за участие в конкурса са подадени в срок.

II.        Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

          а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Даниел Иванов.

 

 

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест в 10,00 часа на 14 юли 2020 г. (вторник) в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

    

 

            б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

                Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ  /п/

Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация РазградКъм началото на страницата