Обявление за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 04131.308.156 в с. Бисерци, община Кубрат

Търгът ще се проведе чрез Електронна платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол на адрес:  https://estate-sales.uslugi.io/.Към началото на страницата