Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността "СТАРШИ ЕКСПЕРТ" в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-005/17.09.2020 г. н

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в  конкурс

 

за длъжността„СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в  Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград, обявен със Заповед № ЧР-22-005/17.09.2020 г. на Областния управител на Област Разград

                        

                    

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);

1.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи областта, в която е придобит – длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

1.5. Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива);

1.6. Автобиография CV формат.

 

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Да отговарят на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

2.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Бакалавър;

2.3. Минимален ранг: V младши или

2.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 1 година в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика.

2.5.  Други изисквания към кандидатите, определени от работодателя:

Компютърни умения за работа с: Microsoft Office, офис оборудване и работа в интернет среда.

 

    Име и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Ферия Дауд

Да

Не.

Представените документи не удостоверяват минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността -1 година професионален опит или придобит  Vмладширанг.

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурситеи  подбора при мобилност на държавни служители; чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с

чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 283  от Класификатора на длъжностите в администрацията.

2. Васка Фарфарова-Николова

Да

Да

Няма

3. Анна Живондова

 

Да

Да

Няма

4. Димитър Стоянов

Не

Не.

Не са представени документи по т. 1.4., удостоверяващи минималните нормативни изисквания за заемане на длъжността -1 година професионален опит или придобит  Vмладширанг.

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурситеи  подбора при мобилност на държавни служители; чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с

чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 283  от Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

3. Всички постъпили заявления за участие в конкурса са подадени в срок.

II.          Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

          а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Васка Фарфарова-Николова;

2. Анна Живондова.

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 15октомври 2020 г. (четвъртък) в 10,00 часа в сградата на Областна администрация Разград,  адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 7, зала № 712.

    

 

            б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

    Име и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1. Ферия Дауд

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурситеи  подбора при мобилност на държавни служители; чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 283  от Класификатора на длъжностите в администрацията.

2. Димитър Стоянов

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурситеи  подбора при мобилност на държавни служители; чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и пореден № 283  от Класификатора на длъжностите в администрацията.

               

 

 

 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ /п/

Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Разград

и Председател на конкурсната комисияКъм началото на страницата