Административни услуги - Електронни услуги

 

Административни услуги - Държавна собственост

 

1960
Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се използва не по предназначение или нуждата, от който е отпаднала
 

1963

Справка по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост


Е-Услуга

 

1985
Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и др.
 
1970
Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцелните планове на стопанските дворове
 
1972
Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Е-Услуга

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места  
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
Е-Услуга
1979 Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
Е-Услуга
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
Е-Услуга
2388
Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставените актове за държавна собственост
 
2529 Позволително за ползване на лечебни растения Е-Услуга

Административни услуги – Регионално развитие и териториално устройство

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Е-Услуга

1962
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
Е-Услуга
1966 Издаване на Заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
Е-Услуга
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение
Е-Услуга
1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж
Е-Услуга
1969 Регстриране на технически паспорт за строеж
Е-Услуга
1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение
Е-Услуга
1975 Издаване на Заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект
1975 Е-Услуга
1976 Презаверяване на разрешение за строеж
Е-Услуга
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
Е-Услуга
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение
Е-Услуга
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
Е-Услуга
2389 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Е-Услуга
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общимрежи и съоражения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост
Е-Услуга

Правни и административно - технически услуги

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Е-Услуга

Административни услуги предлагани от всички администрации

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход /Обр. УП - 2/
Е-Услуга
2133 Издаване на удосторение за осигурителен стаж /УП- 3/
Е-Услуга
3
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход /УП - 2/ и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
 
2 Предоставяне на досъп до обществена информация
Е-Услуга


Към началото на страницата