Конкурс за длъжност "Юрисконсулт" в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Разград

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен управител на област Разград, със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

 

                                        ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 

за длъжността:ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Разград

 

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1.1. Да отговарят на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;

1.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността: Магистър;

1.3. Професионално направление:  Право;

1.4. Минимален ранг: V младши или

1.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква.

 

2. Допълнителни изисквания към кандидатите:

2.1. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

2.2. Компютърни умения за работа с: Microsoft Office, офис оборудване и работа в интернет среда.

 

3. Кратко описание на длъжността:

Изготвяне на правни становища и юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на администрацията. Контрол за законосъобразност на актовете на органите на местно самоуправление и местната администрация. Осъществяване на процесуално  представителство на Областния управител.

 

 4. Конкурсът се провежда в два етапа:

● провеждане на тест;

● интервю.

 

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);

5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие на удостоверението за придобита юридическа правоспособност;

5.5.Копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител (ако има такива);

5.6. Автобиография CV формат.

 

6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността:

● Длъжностно ниво по КДА: 11

● Наименование на длъжностното ниво по КДА:  Експертно ниво 7

● Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 650 лв.

(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

7. Място и срок за подаване на документите:

● Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на Гише № 5 във фронт офис за административно обслужване или на Гише за административно обслужване – етаж 8 на Областна администрация Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, в 12-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса (до 17:00 ч. на 12.04.2021 г.).

● Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

● Документите може да се подават и по електронен път през Единен портал за достъп до електронни административни услуги или на официалния имейл адрес на Областна администрация Разград, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

● При подаване на заявлението кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване. Ако документите се подават по електронен път,  информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

● С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса: на интернет страницата на Областна администрация Разград: www.rz.government.bg

9. Телефон за информация:084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”.

            

 

 

 

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПО ЗАПОВЕД № ЧР-04-003/01.03.2021 г.

НУРИЕ ЦРЪНГАЛОВА

Зам. Областен управител

                                                                                     Към началото на страницата