Съобщение относно провеждане на консултации за избор на членове на Районната избирателна комисия (РИК) Разград


Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

   

                                                                                   СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно:Провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия (РИК) Разград във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г., насрочени с Решение на 46-ото Народното събрание (Обн., ДВ. бр. 73 от 03.09.2021 г.)

Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), при Областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

Консултациите за състава на Районна избирателна комисия – Разград за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. ще се проведат на 19.09.2021 г. (неделя) от 18.00 часа в зала 712 на Областна администрация Разград, бул. „Бели лом” № 37А.

Съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие на лицата да бъдат предложени и че отговарят на изискванията на ИК.

2. Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите, предвидени в ИК;

3. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, към датата  на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

5. Като приложение към писменото предложение за състава на РИК следва да се предостави  и копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

Писменото предложение за състава на РИК– Разград трябва да бъде съобразено сизискванията на Изборния кодекс.

-  Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни райони до 9 мандата), включително председател, двама заместник-председатели и секретар, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалициив 46-то НС, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представенапартияиликоалиция. Съставът на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председателии секретар.

-Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК.Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

- За членове на РИК се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

 

 

ИВАН БОРИСОВ

Областен управител

 


 Към началото на страницата