Стратегии

Стратегия за управление на риска - 2021 г.

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград 2021-2022 г.

Стратегия за развитие на Областна администрация Разград 2021 - 2023 г.

Стратегически план на Областна администрация Разград 2018 - 2020 г.

План за младежта в област Разград - 2018 г.

Доклад за резултатите от извършена междинна оценка изпълнението на Стратегията за развитие на област Разград 2014-2020 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Стратегията за развитие на област Разград 2014-2020 г.

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград (2017 – 2018 г.)

План за младежта в област Разград - 2016 г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград (2016 - 2020 г.)

Областен анализ на ситуацията и оценка на потрбностите в област Разград, 2015 година

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район (работен вариант)

Годишен мониторингов доклад за 2014г. - Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Разград

Междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2011 – 2013 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград 2014 – 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Социалните услуги в Област Разград (2016-2020г.)

Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.Към началото на страницата