Основни нормативни актове

1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
2. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
3. ИЗБОРЕН КОДЕКС
4. КОДЕКС НА ТРУДА
5. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
6. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
7. НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРСИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
8. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
9. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
10. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
11. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
12. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
13. ЗАКОН ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ
14. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
15. ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
16. ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
17. НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
18. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
19. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
20. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
21. ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ
22. ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА
23. НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА
24. ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
25. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
26. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
27. ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
28. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
29. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
30. ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
31. ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
32. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
33. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
34. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
35. ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
36. ЗАКОН ЗА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ
37. НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИКъм началото на страницата