Две заседания на Общите събрания на Асоциациите по В и К се проведоха днесКъм началото на страницата