Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Разград одобри проектни предложения за включване в Регионалната програма за заетост през 2018 г.

24.04.2018

Заместник областният управител Евгени Драганов председателства днес, 24.04.2018 г., заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Разград за оценка и подбор на подадените проектни предложения от работодатели за включване в регионална програма за заетост на област Разград.

Заседанието, което се проведе в заседателната зала на Областна администрация Разград, се свиква във връзка с писмо на Министерството на труда и социалната политика, относно разработването и утвърждаването на регионални програми за заетост през 2018 г. и предвид това, че Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една регионална програма за всяка административна област въз основа на оценка и подбор на проектни предложения от областната и общинските администрации.

Основната цел на Регионалната програма е създаване на възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица от неравнопоставените и уязвими групи на пазара на труда от област Разград, чрез осигуряването им на достъп до работни места.

Предвижданият период за реализация на програмата е от 01.06.2018 г. до 30.11.2018 г.

На днешното заседание Комисията одобри и прие Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионална програма за заетост на област Разград.

Методиката включва следните критерии:

  1. Средногодишно равнище на безработица в общината, в която се предлага разкриването на работни места за предходната 2017 г.
  2. Средногодишен брой на регистрираните в бюрата по труда безработни лица в съответната община, през предходната 2017 г.
  3. Потребности на работодателите от работна сила, брой заявени в бюрата по труда  свободни работни места през 2017 г.
  4. Качество на проектното предложение – съответствие с приоритети и цели на регионални, областни и общински стратегически документи за развитие.

В Комисията по заетост са постъпили 8 (осем) броя проектни предложения от работодатели за разкриване на работни места и включване в регионалната програма за заетост на област Разград през 2018 г. – Областна администрация Разград и седемте общини на територията на областта.

След проведено обсъждане и оценяване Комисията предложи в регионалната програма за заетост да се включат проектните предложения от следните работодатели:

Област Разград – определени в НПДЗ 2018 средства – 286 684 лв.

1.   Областна администрация Разград – 9 917 лв./за 2 работни места на 8-часа и 1 работно място на 4-часа;

2.    Общинска администрация  Завет  – 27 020 лв./за 9 работни места на 6-часа;

3. Общинска администрация  Исперих – 45 033 лв./за 15 работни места на 6-часа;

4. Общинска администрация  Кубрат – 42 031 лв./за 8 работни места на 6-часа и 9 работни места на 4-часа;

5. Общинска администрация  Лозница – 35 624 лв./за 9 работни места на 8-часа;

6. Общинска администрация Разград – 59 373 лв./за 15 работни места на 8-часа;

7. Общинска администрация Самуил – 43 540 лв./за 11 работни места на 8-часа;

8. Общинска администрация Цар Калоян – 23 749 лв./за 6 работни места на 8-часа.

Общ брой безработни лица, включени в програмата за заетост в област Разград – 85, в т.ч. приоритетно от групите на:

  • безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети – регистрираните лица от тази група за 2017 г. в областта е 682 бр.;
  • безработни лица над 50-годишна възраст – 3023 бр.;
  • безработни лица без професионална квалификация и специалност и недостиг на ключови компетентности – 3696 бр., в т.ч. безработни лица с основно и по-ниско образование 3282 бр.
  • продължително безработни лица – 3151 бр.;
  • хора с увреждания.

Присъстващите обсъдиха и гласуваха състав на Временна комисия към Постоянната комисия по заетост за разработване на регионалната програма.

Сформираната комисия трябва да изготви проект на Регионалната програма за заетост на област Разград до края на работния ден /24.04.2018 г./. Одобрената от комисията програма,  следва да бъде изпратена за утвърждаване от МТСП не по-късно от определения срок - 30.04.2018 г.

   С реализацията на Регионалната програма за заетост се очаква осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Разкриването на субсидирани работни места би допринесло за решаване на проблемите на тези групи лица и редуциране на безработицата в областта като цяло, като се компенсират някои недостатъци на ограничения трудов пазар, миграционните процеси и обезлюдяването, както и подобряване на показателите на местния пазар на труда, доходите и стандарта на живот на наетите лица и техните семейства.Към началото на страницата