Начална пресконференция по проект "Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево" с референтен N 2(4i)-3.1-30, MIS-ETS код:601

23.04.2014

На 17април  2014 г. в конферентната зала на Търговска, индустриална и земеделска камара в гр. Гюргево се проведе начална пресконференция по повод стартирането на основните дейности по проект Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” с референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код: 601,финасиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР № 61045/29.07.2013 г. по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3” Икономическо и социално развитие”, Ключова област за интервенция 1 „Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района”.

Водещ партньор по проекта е Областна администрация Разград, а останалите партньори са Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград /РТПЗК Разград/.

Договорът е на обща стойност 267 743,00 евро. Периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

На събитието присъстваха над 40 представители на всички целеви групи по проекта: микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, организации в подкрепа на бизнеса, местни и регионални администрации от Област Разград и Окръг Гюргево.

Пресконференцията беше открита от г-н Алесандру Япънджак – Президент на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, който запозна присъстващите с идеята, целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.

Г-н Светлин Симеонов – Ръководител на проекта представи кратък анализ на настоящия икономически обмен между Област Разград и Окръг Гюргево.

Г-н Слави Илиев – Заместник-председател на РТПЗК Разград запозна присъстващите с основните характеристики на икономиката в Област Разград.

Предстои провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на основните дейности по проекта:

·        Разработване на Анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти в Област Разград и Окръг Гюргево и на Анализ на актуалната законова рамка и административни изисквания за бизнес дейности в България и Румъния;

·        Разработване на обща маркетингова стратегия и обща икономическа стратегия на Област Разград и Окръг Гюргево;

·        Провеждане на работни срещи и кръгли маси за обществено обсъждане на перспективите за икономическото развитие и трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево;

·        Провеждане на регионални обучения на тема “Актуална правна рамка и изисквания за правене на бизнес в Румъния и България”;

·        Създаване на местни информационни офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград и в гр. Гюргево;

·        Подпомагане на местни МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево със съпътстващи ги бизнес форуми.

·        Изработване и поддръжка на интернет страница на проекта;

·        Мерки за информация и публичност.

Всички участници в събитието споделиха мнението, че успешното изпълнение на проекта е възможно само с активното участие на целевите групи в изпълнението дейностите по проекта.

 

  

                 Към началото на страницата