Начална пресконференция по проект "Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево" с референтен N 2(4i)-3.1-30, MIS-ETS код:601

08.05.2014

На 28април  2014 г. в зала 712 на Областна администрация Разград в гр. Разград се проведе начална пресконференция по повод стартирането на основните дейности по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” с референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код: 601,финасиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР № 61045/29.07.2013 г. по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3” Икономическо и социално развитие”, Ключова област за интервенция 1 „Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района”.

Водещ партньор по проекта е Областна администрация Разград. Проектът се изпълнява в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград /РТПЗК Разград/.

Договорът е на обща стойност 267 743,00 евро. Периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

На събитието присъстваха над 40 представители на всички целеви групи по проекта: микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, организации в подкрепа на бизнеса, местни и регионални администрации от Област Разград и Окръг Гюргево.

Пресконференцията беше открита от г-н Стоян Ненчев – Областен управител на Област Разград, който приветства присъстващите и пожела успешно и ползотворно изпълнение на проекта.

Изказвания напривиха Алесандру Япънджак – Президент на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и г-н Симеон Захариев - Председател на РТПЗК Разград.

 Г-н Светлин Симеонов – Ръководител на проекта запозна присъстващите с идеята, целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.

Изказванията бяха последвани от кратка дискусия. Всички участници в събитието споделиха мнението, че успешното изпълнение на проекта е възможно само с активното участие на целевите групи в изпълнението дейностите по проекта.

След приключването на пресконференцията гостите на събитието взеха участие в тържествено откриване със водосвет на създаден по проекта Местен информационен офис за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград в сградата на Дом на науката и техниката Разград на ул. „Бузлуджа” № 2.

В новосъздадения офис всички заитересовани страни от Област Разград ще имат възможност за получаване на бизнес консултации за стартиране и развитие на бизнес в Област Разград и Окръг Гюргево от назаначен по проекта експерт. В офиса ще бъдат налични регистър и рекламни брошури на фирми от двата региона, желаещи осъществяване на трансгранично сътрудничество.

Предстои провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на основните дейности по проекта:

·        Разработване на Анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти в Област Разград и Окръг Гюргево и на Анализ на актуалната законова рамка и административни изисквания за бизнес дейности в България и Румъния;

·        Разработване на обща маркетингова стратегия и обща икономическа стратегия на Област Разград и Окръг Гюргево;

·        Провеждане на работни срещи и кръгли маси за обществено обсъждане на перспективите за икономическото развитие и трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево;

·        Провеждане на регионални обучения на тема “Актуална правна рамка и изисквания за правене на бизнес в Румъния и България”;

·        Подпомагане на местни МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево със съпътстващи ги бизнес форуми.

·        Публикации и рекламни материали.Към началото на страницата