Стоян Ненчев ще защити правото на Област Разград да остане в програмата за трансгранично сътрудничество

06.06.2014

На 10 юни 2014 г., от 11.00 ч. в Зала № 1 на Областна администрация Русе, ще сепроведе двадесет и второто заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).

В съвместното заседание ще вземат  участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на университети и Форум Гражданско участие.

По време на заседанието областният управител Стоян Ненчев ще защити правото на Област Разград да остане в програмата за трансгранично сътрудничество.

Членовете на РСР на СЦР ще обсъдяти одобрятГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.) за 2013 г.

Експерт от Министерство на земеделието и храните ще представи проект на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

На заседанието ще бъдатобсъдени възможностите за осигуряване на финансови средства за възлагане на разработването на последващата оценка на Областните стратегии за развитие на областите в Северен централен район за периода 2007-2013 г.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, ще информиратучастниците в съвместното заседание за напредъка и въздействието на оперативните програми за периода 2007-2013 г. върху развитието на Северен централен район, като и нови моменти в съдържанието на оперативните програми за периода 2014-2020.Към началото на страницата