Съобщение относно провеждане на консултации за избор на членове на Районната избирателна комисия (РИК) Разград във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

26.03.2019

Относно: Провеждане на консултации за избор на членове на Районната избирателна комисия (РИК) Разград във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

   Областният управител на област Разград, в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), насрочва консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Разград с представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

    Консултациите ще се проведат на 28.03.2019 г. (четвъртък) от 13.30 часа в зала 712 на Областна администрация Разград.

   На основание чл. 60, ал. 2 от ИК в консултациите следва да вземат участие представители на парламентарно представените партии и на коалиции и партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

   Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от ИК;

2. Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите, предвидени в ИК;

3. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 март 2019 г.  /датата на насрочване на изборите/, или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

5. Като приложения към писменото предложение за състава на РИК следва да се предоставят копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).Към началото на страницата