Mерки за недопускане на заболяването „Син език” по преживните животни на територията на Област Разград

25.07.2014

След проведено заседание на Постоянната областна епизоотична комисия са предприети мерки за недопускане на заболяването „Син език” по преживните животни на територията на Област Разград, като се въвеждат следните ограничения и задължения за собствениците на преживни животни:

  1. Забранява се провеждането на изложби, пазари и търговия с възприемчиви на „Син език” животни на територията на областта.
  2. Забранява се пашата на преживните животни в часовете от 19.00 часа вечерта до 8.00 сутринта.
  3. Да не се позволява при паша и водопой смесване с други стада, както и закупуване на преживни животни с неизвестен здравен статус и непридружени с ветеринарномедицински свидетелства.
  4. Всички преживни животни да са с нужната маркировка /ушни марки/ - при немаркирани животни обезщетения не се изплащат.
  5. Да се извършва обработка на животните с репеленти /препарати отблъскващи насекомите, разпространяващи болестта/.
  6. При възможност да се предприеме дезинсекция в и около помещенията с преживни животни, както и местата за съхранение на тор и за водопой в населените места. Преди дезинсекция задължително да бъдат уведомени собствениците на пчелини, с цел предотвратяване на отравяне.


Постоянна областна епизоотична комисия в Област Разград
Към началото на страницата