ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР)

19.10.2014

 21 октомври 2014 година, гр. Разград

Сграда на Областна администрация - Разград, зала № 712

 

 10:30-11:00         

Регистрация на участниците 

 11:00-11:10        

 1. Откриване на заседанието.       
  Докладва: Областен  управител на област Разград, председател на РСР на СЦР

 11:10-11:20    

                         

2. Обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район през 2015 г.
Докладва: Областен  управител на област Разград, председател на РСР на  СЦР
 11:20-11:35

3.  Определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Докладва: Областен  управител на област Разград, председател на РСР на СЦР

 11:35-11:45          

 

 

4. Определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Националния експертен съвет за изменения по климата към Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване изменението на климата.
Докладва: Областен  управител на област Разград, председател на РСР на СЦР

 11:45-12:00                                                          

5. Представяне на Споразумение за регионално сътрудничество в Северен централен район по проект „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“.  

Докладва: Представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”

 12:00-12:20

 

 

6. Процес по изготвяне на последващата оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г.
Докладва: доц. д-р Климент Найденов - представител на „Географика” ООД, София – изпълнител на обществената поръчка

 12:20-12:35

 

 

7. Представяне на оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014–2020 г.
Докладва: Представител на Агенция за социално подпомагане
 12:35-12:50

8. Информация относно процеса на разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.

Докладва: г-жа Катя Горанова - изпълнителен директор на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, Русе 

 12:50-13:00

 

 

9. Предложение за решение на РСР на СЦР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР).
Докладва: Областен  управител на област Разград, председател на РСР на СЦР
 13.00-13.10

10. Други

Закриване на заседанието

Докладва: Областен  управител на област Разград, председател на РСР на СЦРКъм началото на страницата