Заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).

21.10.2014

Днес, 21октомври 2014 г., от 11.00 ч. в Зала № 712 на Областна администрация Разград, се проведе двадесет и третото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).

Настоящото заседание се свика и се откри от д-р Илиян Драмалиев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, заместник-областният управител на област Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – университети на територията на района, Агенция за социално подпомагане, „Географика“ ООД - София, Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе и Форум Гражданско участие.

На днешното заседание беше обсъден и приет проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район през 2015 г.

В съответствие с разпоредбите на чл. 1 и чл. 10 на Постановление на МС № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., бяха определени представители на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Регионалният съвет определи и свои представители в Националния експертен съвет за изменения по климата, който е консултативен орган към Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване изменението на климата.

На заседанието беше представено Споразумение за регионално сътрудничество в Северен централен район по проект „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“.

Представител на „Географика“ ООД информира членовете на Съвета относно методиката и основните дейности по изготвяне на последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г.

Изпълнителният директор на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе представи информация относно процеса на разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.Към началото на страницата