Националната програма „Сигурност” има социален афект в Област Разград

23.10.2014

В Областна администрация Разград са назначени 154 служители по Национална програма „Сигурност”, които работят на територията на 62 населени места в седемте общини на областта. До момента са напуснали 3-ма по лични причини и на техните места не са назначени,  все още, нови. При извършените перманентни проверки от ДБТ и Областната администрация по места е установено, че наетите служители спазват работното време и изпълняват съвестно служебните си задължения. Съгласно сключено споразумение между Областния управител и кметовете на общините са определени общински координатори, които поддържат връзка с непосредствените ръководители на служителите по програмата – кметовете на населените места, събират и изпращат до областната администрация необходимата документация(присъствени списъци, молби за отпуск, допълнителни трудови споразумения и др.), която допълнително обобщаваме и изпращаме в ДБТ.

Служителите по НП”Сигурност” и кметовете на населените места поддържат връзка с районните инспектори по МВР и ежемесечно изготвят справка по индикатори за дейността си(обобщена информация за отчетния период прилагаме към писмото).

Кметовете  пряко контролират работата на служителите по Програмата и това зависи от спецификата на населените места. На някои места са разписани ежедневни графици и маршрути за обхождане на  обекти както и устни процедури за докладване. Почти навсякъде кметовете, се възползват от разписаното в длъжностните характеристики задължение - „Съдейства на Кмета на населеното място за отстраняването на обстоятелства и причини, които са потенциална опасност за сигурността на населението” тълкувайки го, понякога твърде широко,и им възлагат задачи свързани по-скоро с благоустройството или общински дейности. Според тях, в малките села, където кметството се състои най-много от двама служители, в по-голяма степен са необходими работници по поддръжката и благоустройството, а изпълняването на основната задача на Програмата – осигуряване на сигурност чрез наблюдение, обхождане, докладване и пр. изисква по-специална квалификация и работа през нощта, което в случая е неизпълнимо. В този смисъл кметовете предпочитат да възлагат и други дейности на служителите за да уплътняват работното им време при условие, че през деня вероятността от извършването на нарушения  и престъпления е много малка. Ефектът от превенцията е ограничен, тъй като поради естеството на статута си тези служители трудно могат да респектират с авторитет и ограничените си правомощия.

В общия случай Програмата се приема задоволително от населението, местната власт и районните поделения на МВР. Безспорният ефект е социален – трудова заетост в полза на обществото в малките населени места.

Областна администрация Разград среща значителна трудност при администрирането на НП”Сигурност”, изразяваща се в оформянето на голяма по обем документация, свързана с обобщаване на присъствени форми, изготвяне на работни заплати и осчетоводяването им, оформяне на отсъствия, ежемесечно издаване на служебни бележки за дохода, инструктажи, проверки и др. на допълнителни служители, които са пет пъти повече от редовния щат на администрацията. Тази допълнителна работа се извършва от силно ограничен брой експерти, което затруднява рутинната им дейност. Координацията и контрола по изпълнението също са затруднени поради отдалечеността на работните места и дългата верига на отчетност – Работодател(Областния управител) – общини – кметове на населени места – наети служители и обратно по същия ред до бюрото по труда.

 Предвид дългогодишния опит на общините да работят по програми за временна заетост и наличието на необходимия капацитет(звена в общинските администрации, които се занимават с тези програми), възможността за пряк контрол и отчетност, считаме за целесъобразно за в бъдеще подобни програми да се администрират пряко от общините. Такова е и мнението на кметовете.Към началото на страницата