Проверка на водните обекти в Област Разград

23.10.2014

ОТНОСНО: Изпълнение на Заповед № Р – 36 от 07.03.2014г. на Министър председателя на Република България.

Със заповеди № ОМП-01/13.03.2014 г. и № ОМП-09/17.09.2014г.  на Областния управител на Област Разград е създадена Междуведомствена комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на водните обекти, както и проводимостта на речните корита в Област Разград.

В комисията бяха включени представители на НЕК-ЕАД/предприятие „Язовири и каскади”/, „ Напоителни системи”-Русе, „ОДПБЗН-Разград, РИОСВ-Русе,  областна и общински администрации.

Есенната проверка беше проведена през периода 07-13.10.2014 г.

а/Техническо и експлоатационно състояние на водните обекти в Област Разград. 

Обследвани са следните потенциално опасни язовири: яз. Бели лом стапанисван от „Напоителни системи” Русе и язовирите „Желязковец”, „Езерче-2”, „Балкански”, „Липник”, „Осенец”, „Пчелин-1”, „Пчелин-2”  и  яз. „ Кара Михал”, стопанисвани от съответните общини.

Констатирано бе следното:

-       Състояние на язовирните стени и облекчителните съоръжения -  почистени са от храстовидна и дървесна растителност  язовирните стени , с изключение на яз. Пчелин-1, Пчелин-2 и яз. „ Кара Михал”.

-      Корони - на  язовирите „Желязковец”, „Пчелин 1”, „Балкански”, „Липник” и  „ Кара Михал”  са изправни, но не са оборудвани с реперни мрежи за следене на деформациите. Короната на яз. „Езерче 2” е частично разрушена в следствие на наводнението през 2007 г.

-       Преливници - на яз. „ Желязковец” и яз.” Бели лом „ - изправни. Останалите преливници са с частично нарушени бетонни облицовки или са обрасли с храсти .

-       Бързоток–в добро състояние на всички язовири.

-       Основен изпускател– всички функционират нормално.

-       Спирателните крановеса в добро състояние.

Отводняващ канал след основния изпускател– непочистени от храстовидна растителност са отводняващите канали на язовирите „Бели лом”, „Пчелин 2”, „Липник” и  яз. „ Кара Михал” .

-       Наличието на водни маси в потенциално опасните язовири отговаря на дадените предписания/50 %/, с изключение на „Пчелин 1” и „Пчелин 2” /80% завиреност/

-       Отчитането на нивото на водното огледало в язовирите се извършва с рейки и репери, с изключение на язовирите „Балкански”, „Липник” и „Езерче 2”.

-       В пред аварийно състояние се намира яз. „Езерче-2”. Забранен е за завиряване, тъй като стената е частично е разрушена след наводнението през 2007г. и до момента не е възстановена. Има изготвен проект за възстановяване. При проверката се установи, че язовирът е с напълно отворен изпускател и чашата  му е суха.

б/Речните легла на част от проверените реки на територията на Разградска област са с намалена проводимост в отделни участъци./реките: Хлебаровска, Крапинец,  Троско дере, Топчийска и Съзлък.

в/Състояние на съществуващите корекции на реки.

Река Бели лом    

Отделни участъци от корекцията са обрасли с дървесна и храстовидна растителност и отложени наноси.

Река Топчийска

Участъци в землището на с. Каменово, Община Кубрат и с. Топчий, Община Разград са обрасли с храстовидна растителност, разрушени берми и отложени наноси.

Стопанисват се от „Напоителни системи” ЕАД – Русе       

г/Изпълнение на предписанията на междуведомствената комисия от пролетната проверка.

Изготвени са констативни протоколи за проверените язовири, речни корита и дерета.

Дадени са предписания и срокове за отстраняване на допуснатите нарушения.

За яз. „Езерче-2” е предписано да се подържа напълно източен до възстановяване на язовирната стена. Предписанието се спазва стриктно.

През есента на 2014г. беше почистен   участък от 4 км, на р. Бели лом стопанисван от община Разград.

В процес на почистване е участък от 1,4 км. на р. „Каловска”, извън орбанизираните територии на разпореждане от Областния управител.       

Почиства се р. Топчийска в регулацията на с. Каменово.

Предписанията за почистване на мокрия и сухия откос на язовирните също се спазват.

Хидротехническите съоръжения  се поддържат в изправност. Нивата на язовирите се поддържат на 50-60% завиряемост.

Не се спазват предписанията за почистване и продълбочаване на речните корита поради факта, че за целта не се отпускат финансови средства. Поради тази причина от много години не са изпълняват предписанията най-вече за водни обекти, собственост на  „Напоителни системи – АД” .        

Изготвено е искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагаге за отпускане на финансови средства за на почистването на р. Хлебаровска, р. Каловска  и продълбочаването на коритото на р. Сазлъка.

В момента се връчват за подпис на протоколите от обследването на длъжностните лица, стопанисващи обектите.

Предстои изготвянето на Доклад  от проверката до Министъра на вътрешните работи.Към началото на страницата