Общински съвет Разград реши да бъде приложи предложения още през 2018 г. подход от Областния управител за решение на проблема с чистотата на атмосферния въздух в град Разград

25.08.2020

 

Днес, 24 август 2020 г., Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен взе участие в извънредно заседание на Общински съвет Разград, на тема „Разглеждане на проблема със замърсения въздух на Разград”.

Участие в заседанието взеха и кметът на община Разград Денчо Бояджиев и неговите заместници Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров, Христо Миланов – началник на отдел в Регионална инспекция за опазване на околната среда – Русе,  Теменуга Газдова – изпълнителен директор на „Биовет“ АД – клон Разград, Недим Тахиров от Община Разград и други.

Миналата седмица Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен взе участие и в проведената в град Разград среща-дискусия на тема „Качеството на въздуха в Разград. Мерки за подобряването му.“, организирано от Община Разград, по инициатива на групата общински съветници от Земеделски народен съюз във връзка със зачестилите сигнали от граждани за неприятни миризми и замърсяване на въздуха.

Областният управител изрази несъгласие с декларацията на част общинските съветници, че социално-икономическото развитие на град Разград през последните години не е задоволително. Той посочи редица примери в подкрепа на тезата си – направени и осигурени инвестиции за ремонт на пътна инфраструктура за над 60 млн. лева; 28 санирани жилищни блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в които живеят стотици семейства; модернизирана образователна инфраструктура; стартирали проекти за ремонт и изграждане на социална инфраструктура; отчетен напредък в класирането на област Разград при външното оценяване на учениците в областта за пръв път от много години насам – от 28 на 23 място, осигурени с негово съдействие финансови средства за ремонт на Народно читалище „Развитие 1869“ в град Разград и за строеж на новия църковен храм в град Разград  „Св. цар Борис-Михаил Покръстител“; предстоящо стартиране на реставрационните дейности за ремонт на националния паметник на културата – джамия „Ибрахим Паша“ в град Разград, с който ще се подобри визията на централната градска част и ще се привлекат туристи и т.н.

По точката от дневния ред, по която е поканен да направи изказване, Областният управител припомни на общинските съветници, че още през септември, 2019 г. по молба на Общински съвет Разград и поради зачестили сигнали от граждани в град Разград за неприятни миризми и изразени опасения за замърсяване на въздуха, е предприел незабавни действия за решаване на проблема, като е назначил Експертна комисия за избор на система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград с участието на представители на Областна администрация Разград, РИОСВ – Русе, Община Разград, Общински съвет Разград, „Амилум-България“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД. За няколко месеца Експертната комисия извърши редица проучвания, консултации и анализи и предложи работещо техническо решение за изграждане на система за постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в град Разград. Системата позволява бързо установяване на моментите, в който въздухът е замърсен и  информиране на гражданите и отговорните служби в случай на установяване на замърсяване с химични агенти за изпращане на мобилна станция за по-задълбочени анализи. През 2018 г. Областният управител изпрати изготвеното от Експертна комисия  становище до Кмета на община Разград и до Председателя на Общински съвет Разград, като им предложи да внесат предложение до Общински съвет Разград за приемане на решение за внедряване на Система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград. Предложението стигна само до обсъждане в съответните постоянни комисии, като не бе внесена докладна записка за обсъждане в Общински съвет Разград. Освен това Областния управител беше получил съгласието на трите големи фирми,  от град Разград – „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД да осигурят финансиране с по 5 000 лева (общо 15 000 лева) на закупуването на система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград.

През 2019 г. Областният управител осигури безвъзмездно двумесечното тестово непрекъснато измерване на качеството на въздуха в град Разград с техника от „А1 България“ ЕАД. Базовата автоматична измервателна  станция Smart Sense (беше монтирана в ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“ на адрес гр. Разград, ЖК „Лудогорие",  ул. „Камчия” № 1  следеше чрез електромагнитни сензори следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород, фини прахови частици. Данните от измерванията се предаваха в реално време до компютри в Община Разград, Областна администрация Разград, РИОСВ Русе и до фирмите, участващи в Експертната комисия: „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД. Община Разград публикуваше ежедневно данните от измерванията.

Областният управител посочи като възможен източник за финансиране на проекта средства от наложени екологични санкции от РИОСВ – Русе, постъпващи в бюджета на Община Разград. Той изрази удовлетвореност, че Общински съвет Разград е узрял за решение да бъде приложен предложения от него още преди години подход за закупуване и внедряване на система за постоянен мониторинг. Г-н Хюсмен заяви, че няма да позволи да се застраши здравето и живота на разградчани.

На зададен въпрос, Областният управител разясни, че кметът е отговорен за почистването на поречието на река Бели Лом в рамките на града.

Мнозина общински съветници потвърдиха, че Областният управител още преди години има изградена обоснована позиция и предлага решение на проблема.

Христо Миланов – началник на отдел в Регионална инспекция за опазване на околната среда – Русе информира, че при направените от 5 до 19 август 2020 г. двуседмични измервания от Мобилната автомитична станция на Изпълнителната агенция по околна среда в град Разград са отчетени само отклонения от показателя сероводород. Той съобщи кои са най-високите максимално измерени средночасови концентрации на сероводород в атмосферния въздух в град Разград: 2017 г. – 0,064 Mg/m3, 2018 г. – 0,048 Mg/m3; 2019 г. – 0,032 Mg/m3 и до момента на 2020 г. – 0,026 Mg/m3. Максимално допустимата еднократна пределно допустима концентрация (60-минутна експозиция) за сероводорода е 0,005 Mg/m3.

 

 

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев съобщи, че днес е проведена работна среща със експерти от фирма, която предлага специализирана техника за извършване на постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в град Разград. Според предложеното техническо решение за територията на град Разград са нужни 3 мобилни измервателни станции. Данните от измерванията ще се публикуват в интернет страницата на Община Разград. Кметът на община Разград посочи, че Областният управител винаги е откликвал на актуалните проблеми на обществото в областта ни. Той заяви, че е готов с него да свършат „черната работа“ и този път решението да се изпълни докрай.

След дълга и задълбочена дискусия Общинският съвет взе решение кметът на община Разград да внедри до края на 2020 г. система от мобилни сензори за измерване качеството на атмосферни въздух, позволяваща визуализация и съхранение на данните, които да бъдат разположени на общински терени в индустриалните зони в град Разград. За целта ще се състави експертна комисия, която да избере подходящо техническо решение. Ще се уточни и източника и начина на финансиране на проекта.

 ГалерияКъм началото на страницата