Разкриват 22 нови социални центъра в областта през новия програмен период

13.09.2021

Нови 22 социални центъра да бъдат разкрити в област Разград през новия програмен период 2021 – 2027 година предвижда Областната карта на планираните нови социални услуги. Тя е изготвена за нуждите на планирането на ресурсите по Плана за възстановяване и развитие (ПВУ), оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР). Новите социални услуги ще могат да обхванат 384 потребители.

 Според картата в региона е планирано изграждането на три центъра за социална рехабилитация и интеграция – по един в Исперих, Лозница и Самуил. Всеки един от тях ще е с капацитет 15 потребители.

  Предвидени са четири дневни центъра за лица с увреждания и техните семейства. По един такъв ще има в Разград (за 25 потребители), Кубрат (за 30 потребители), Завет (за 30 потребители) и Лозница (за 15 потребители).

  Планирани са два центъра за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства в община Разград, като всеки от тях ще е с капацитет 10 потребители.

   Два центъра за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания е предвидено да бъдат разкрити в Исперих и Лозница. Капацитетът на първия е 15 потребители, а на втория – 14.

  В картата са заложени три центъра за грижа за пълнолетни лица с деменция – два в община Разград /с капацитет по 10 потребители/ и един в Самуил /с капацитет 15 потребители/

  В Исперих и Завет е планирано да има два Центъра за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст, без увреждания. Капацитетът им ще е по 15 потребители.

  Предвидено е още в община Кубрат да заработи един Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Капацитетът ще е 15 потребители.

  В картата са заложени 4 общностни центъра за ранно детско развитие – по 1 в общините Кубрат (с капацитет 30 потребители), Завет (с капацитет 25 потребители), Лозница (с капацитет 20 потребители) и Цар Калоян (с капацитет 25 потребители).

  Предвидено е да бъде изграден и Център за кризисно настаняване (предоставящ социалната услуга осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие и лица - жертви на трафик, по чл. 15, т. 9 от ЗСУ). Местонахождението му няма да бъде обявявано от съображения за сигурност на евентуалните потребители.

   В Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за новия програмен период 2021-2027 г. е заложен голям финансов ресурс за разкриване на нови социални услуги, за прилагане на мерки за енергийна ефективност и за подобряване качеството на съществуващите такива – близо 1 милиард лева.

  С европейското финансиране ще се даде възможност за изграждане на нови сгради, за реконструкция, ремонт и адаптиране на съществуващи сгради за разкриване на социални услуги, за назначаване и обучение на персонал. След това тези услуги ще станат държавно-делегирана дейност. Новите социални услуги няма да бъдат за сметка на закриване на съществуващи такива.
Към началото на страницата