Областна администрация Разград и СНЦ „Асоциация Интегро” представиха нов проект в сферата на интеграцията на уязвими общности

26.02.2015

На 26 февруари, в партньорство с Областна администрация Разград, се проведе пресконференция по проект „Нашият живот – в нашите ръце“ с бенефициент – СНЦ „Асоциация Интегро”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., по тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи“.

По време на събитието заместник областният управител Виолета Тодорова съобщи, че като израз на активната политика на Областния управител на област Разград в сферата на интеграцията, с негова заповед от 24 февруари са приети четири нови члена в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в Област Разград: Кадрин Хасанов – Представител на СНЦ „Асоциация Интегро”, гр. Разград, Метин Шефкет – Председател на УС на СНЦ „НЧ Рома – Вазово – 2007 год.”, с. Вазово, Сениха Ахмед – представител на СНЦ „Рома Завет 2003”, гр. Завет и Емин Ферад – председател на УС на СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие”, с. Медовене. Приемането им е в резултат на активната дейност на неправителствените организации за интеграцията на уязвими общности в област Разград.

Проектът се изпълнява в партньорство с НПО „Здравето на ромите“-град Сливен и НПО „Ромска солидарност“- град Петрич, в 14 общини от цяла България – Разград, Шумен, Варна, Исперих, Завет, Ветово, Сливен, Котел, Твърдица, Пещера, Петрич, Гоце Делчев и Кюстендил. Основната му цел е да се стимулира   участието на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики в тези общини, чрез създаване  на условия за представителите на тези групи, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване. Основен акцент е поставен и върху действия, насочени към съществуващи на местно и национално ниво дискриминационни практики и прояви на езика на омразата, които са едни от най-големите пречки за ефективно изпълнение на политиките за включване.

 Предвидени са дейности – обучения, експертни консултации, работни срещи и др., насочени към местни активисти – младежи, представители на граждански организации, служители от институции и местна власт за повишаване на капацитета им за участие в гражданския процес на местно и национално ниво.   Във всяка община ще бъде сформирана местна група, която да участва в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на общинските планове за интеграция на ромите, разработени в съответствие с Националната стратегия за интеграция на ромите в България- 2012-2020 г. Ще бъде сформирана и работна група на Национално ниво, чрез която ще се повиши взаимодействието между ромските представители и НПО от тези общини, за  участие в процесите на вземане на решения за изпълнението националната интеграционна политика. 

 Модератор на пресконференцията беше Камен Макавеев – координатор на проекти в СНЦ „Асоциация Интегро”.Към началото на страницата