Отчет за дейността на Областна администрация Разград към 15.04.2015 г.

20.04.2015

Кои бяха основните приоритети ?

 • Провеждане на националните реформи на регионално ниво и  осъществяване на планираните инвестиционнни проекти на правителството.
 • Финализиране на активни проекти и кандидатстване с евро проекти през новия програмен период.
 • Контрол при изпълнението на Националната  програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в областта.
 • Подобряване на  взаимодействието между държавните институции в региона;
 • Подобряване на пътната инфраструктура;
 • Подобряване на жизнените условия и възможностите за качествено образование, култура, спорт, забавления и отдих;
 • Разкриване на повече работни места и възможност за реализация на квалифицираните млади хора в региона;

Какви действия бяха предприети?

1. С цел подобряване на комуникацията между гражданите и администрацията и възстановяване на доверието в държавните институции бяха проведени изнесени проемни по населени места в Област Разград.

Осъществени бяха над 800 срещи с граждани и бяха генерирани разнородни лични и обществени проблеми на населението в различните населени места.

В резултат на това областна администрация пое ангажименти и разреши част от проблемите на гражданите, а към други ще бъдат предприети ефективни действия в предстоящите месеци. В края на месец май 2015 г. всички 104 населени места в областта ще бъдат обхванати.

2.  Една от спешните мерки беше потребността на гражданите от провеждане на разяснителна кампания за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в областта.

На 12.02.2015 г. беше проведена среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, съветника към МРРБ Десислава Йорданова, на която над 150 домоуправители и граждани бяха запознати с методическите указания по Националната програма.

Бяха проведени разяснителни срещи на място с домоуправителите и граждани и разпространен  практически наръчник за участие в Националната програма, което е  част от инициативите, с които екип на Областна администрация - Разград разяснява възможностите за кандидатстване по програмата. В наръчника, който екипът изготви, са описани ясно стъпките, по които ще може да бъде извършено кандидатстването.

В резултат на 04.03.2015 г. бяха  подписани първите два договора между Община Разград и сдруженията на собствениците  за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, но тристранните договори знайно или незнайно защо са в Община Разград, макар че са подписани вече от страна на банката.

Общо подписани тристранни договори 6 бр. – Община Кубрат – 4; Община Лозница – 1 и Община Исперих – 1.

3. Основният приоритет за привличане на инвестиции в региона беше стимулиран и подкрепен от редица срещи и регионални съвещания:

 • На 6.12.2014 г. се проведе регионално обсъждане в гр. Русе на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България за периода: 2014 – 2020 г. със заинтересованите страни от Северен централен район. Областният управител организира участието в събитието и на представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор от Област Разград, вкл. на Регионалния академичен център и на Регионалния е-клъстер в Разград.
 • На 09 декември 2014 г. в Разград, се проведе двадесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет към него (РКК).
 • На 21.12.2014 г. се постави началото на нови бизнес партньорства между фирми от Област Разград и Окръг Гюргево по време на участието на представители на бизнеса от област Разград в традиционното Коледно търговско изложение в гр. Гюргево, Румъния, Участието на българските фирми в изложението беше организирано по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” по Програмата за  трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., с водещ партньор – Областна администрация Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград.
 • На 29.01.2015 г. се очертаха интересни възможности за бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево, по време на проведената кръгла маса на тема: „Перспективи пред икономическото развитие на област Разград, България и окръг Гюргево, Румъния
 • На 6.02.2015 г. областният управител участва в бизнес - форум в Гюргево, на който се състоя тържественото награждаване на трите най-активни румънски фирми, които взеха участие по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево.”

4.  Активна беше и дейността по приоретета на администрацията за повишаване на качеството на образование в региона:

 • 27.01.2015 г. На среща с министърът на образованието и науката  Тодор Танев бе обсъден един важен проблем за образованието в Разград – намиране на сграда за ПМГ”Акад. Никола Обрешков”.
 • На 10.02.2015 г. c подкрепата на Областна администрация Разград и РИО на МОН Разград, се проведе среща между представител на фондация „Четири лапи” с директори на основни училища, детски градини и неправителствени организации от Област Разград. Целта на инициативата бе представяне на образователния проект „Децата се учат как да защитават животните”. 
 • На 19.02.2015 г. Oбластна администрация участва в двудневната Регионална среща в Разград за представяне на План за изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 - 2020 г.) до 2015 г.
 • На 9 април 2015 г. с награждаване на победителите приключи конкурсът „Великден през моите очи”, който Областна администрация – Разград организира.
 • На 25.03.2015 г. Ученици  бяха мениджъри за един ден в Областна администрация Разград. Събитието се  осъществи по инициативата "Мениджър за един ден 2015" на организацията "Junior Achievement"

5.  Ефективна беше комуникацията на областна администрация и с неправителственния сектор и синдикати:

 • На 4.12.2014 г.  Областният управител подписа споразумение за сътрудничество със Сдружение с нестопанска цел „Одисея” – Разград, представлявано от Силвия Вълева. Съвместно със сдружението бяха подпомогнати граждани в неравностойно положение във всички общини на областта.
 • На 02.02.2015 г. С подкрепата на Областна администрация, СНЦ ”Амор – Асоциация за местно общностно развитие” проведе пресконференция по проект „Активни местни общности” по програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на ЕИП - 2009 -2014 г.
 • Областният управител получи благодарствено писмо за сътрудничество от председателя на КНСБ – Разград Грациела Ранкова. То му бе връчено по време на благотворителния концерт на обществената организация по повод 25-годишния юбилей на профсъюза. На 28.04.2015 г. – предстои откриване на плоча, в памет на загиналите по време на работа работници в област Разград. 
 • На 26.02 Областна администрация получи почетна грамота за проявено човеколюбие и в знак на признателност за утвърждаване на хуманната същност на Червения кръст в интерес на обществото и държавата. 
 • На 26 февруари, в партньорство с Областна администрация Разград, се проведе пресконференция по проект „Нашият живот – в нашите ръце“ с бенефициент – СНЦ „Асоциация Интегро”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., по тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи“.
 • На 16.03 Областният управител на Разград проведе среща с Герхард Робел-председател на фондация „Света Филомена“ – Германия. На нея присъстваха и представителите на милосърдната организация за Разград от СНЦ „Одисея”. През летните месеци се очаква да бъдат реализирани идеите от тази среща по програма ИНТЕРЕГ.

6. Активността и сътрудничеството на Oбластна администрация по програми и проекти се изрази в многобройни инициативи:

 • На 22.12.2014 г. Областна администрация – Разград се включва към стартиралата кампания на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите за опазване на българската гора и природа.
 • На 05.02.2015 г. се проведе семинар за обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчици на социални услуги и неправителствени организации в рамките на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” по Опертивна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 • На 18.03.2015 г. по инициатива на Областна администрация Разград се проведе семинар на тема „Структуриране на системи за финансово управление на климатичния риск”.
 • На 8 април 2015 г. – Международния ден на ромите,  в Областна администрация – Разград се проведе кръгла маса на тема „Добри практики в сферата на интеграцията на уязвими общности, включително роми, в област Разград”, на която присъстваха представители на неправителствени организации от областта, работещи в тази насока.
 • На 9 април 2015 г. Областна администрация се включи в  Седмицата на гората, която тази година премина под мотото „Гората – мост към бъдещето”. Служители от администрацията засадиха над 2500 фиданки от 3 дървесни широколистни вида  в местността Паркова, село Градина.

7. Заложения приоритет за повишаване на доверието в държавните институции и подобряване и осигуряване на заетост и предприемане на ефективни мерки, беше реализирана със съвместни дейности и създаване на успешни координационни механизми:

 • На 15.12.2014 г. се проведе заседание на Постоянната комисия за развитие на младежта и спорта в Област Разград.
 • 16.12.2014 г. Областният управител инициира среща с представители на ААФ „Капанци”, село Гецово, които получиха грамота и плакет за отличното им представяне на ІХ-я национален преглед на самодейните пенсионерски и читалищни колективи, проведен от 22 до 24 ноември 2014 г. в град София.
 • На 22 януари в Oбластна администрация - Разград се състоя заседание на „Областната комисия по безопасност на движението по пътищата”,
 • На 28 януари 2015г се проведе заседание на „Областната комисия по заетостта”.
 • Обсъждането на превантивни мерки за ограничаване на риска от зараза с „птичи грип” в Област Разград, бе темата на  заседанието на Постоянната областна епизоотична комисия в Разград.
 • 05.03.2015г се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Тя е свикана във връзка с болестта туларемия и с регистрираните 14 случая от началото на годината на заболели  на територията на страната.   
 • На 11.03.2015 г. представители на администрацията участваха в церемония по откриване на  строителна площадка в Исперих по проект за „Подобряване възможностите за долекуване на населението на община Исперих, чрез модернизация на „МБАЛ–Исперих” ЕООД”.  Стойността на проекта е 2 014 000 лв. и е  финансиран  по Оперативна програма „Регионално развитие”. 
 • На 26.03.2015 г. се проведе работна среща във връзка с прилагането на мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
 • На 31.03.2015 г. бяха отпуснати общо 5000 лева от Министерството на отбраната за финансиране на ремонта на два военни паметника в селата Каменар и Пороище, които ще бъдат възстановени през тази година.


Към началото на страницата